Nyereményjátékok


KEDVENC SZAKBOLT HÁLÓZAT – 13. SZÜLETÉSSNAPI PROMÓCIÓS JÁTÉK
JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

  1. A Szervező

 Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő promóciós játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a Gastro-Hús Kft. és a Baromfi-Hús Kft. (4002 Debrecen, Domokos Márton út 4.) a továbbiakban: Szervező.

  1.  A Játékos

2.1. A Szervező által meghirdetett Játékban a Szervező minden Vevője (továbbiakban: Játékos) jogosult a részvételre, aki teljesíti a Játék részvételi feltételeit.
2.2. A Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közeli hozzátartozói.
2.3. A nyereményjátékban kizárólag magánszemélyek vehetnek részt. Vállalkozások és közületek nem jogosultak a nyereményjátékban való részvételre.
3.       A játék mechanizmusa, részvételi feltételek:
3.1. A Szervező a Játékot a Játékosok részére a Szervező hivatalos honlapján (www.kedvencszakbolt.hu), és a 2019. május 6-tól érvényes szórólapjain, plakátjain keresztül hirdeti meg.
3.2. A nyereményjáték időszaka és helyszínei és feltételei:
3.2.1. 2019. május 6 – 19. közötti időszakban a Szervező debreceni, nyíregyházi és miskolci üzleteiben, a Mozgó Húsboltban és a debreceni vásárcsarnokban, illetve a Debrecen Malompark Piacon és a Debrecen Tócóskert Piacon található üzleteiben.
3.2.2.  A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik a promóciós időszakban legalább bruttó 3000 Ft értékben vásárolnak Szervező bármely üzletében. Azon vásárlók, akik 3000 Ft felett vásárolnak, automatikusan nyereményszelvényt kapnak, melynek adatait kitöltve és a nyereményszelvényen található kvíz-kérdésre helyes választ adva, a kitöltött nyereményszelvényt elhelyezik az üzletben található nyereményládába.
3.2.3 Játékos a kasszánál történő fizetéskor nem bonthatja meg a vásárlásait 3000 Ft-onként. Tehát azon Játékos, aki 6000 Ft feletti értékben vásárol egyazon alkalommal, csak egy nyereményszelvény kitöltésére jogosult. Több különböző alkalommal történő vásárlás esetén Játékos jogosult többszörözni a nyerési esélyeit.
3.3. Mindazon Játékosok, akik teljesítik a 3.2. pontban meghatározott feltételt, továbbá helyesen válaszolnak a nyereményszelvényen található kérdésre, és tollal, olvashatóan kitöltik a személyes adataikat tartalmazó sorokat (név, lakcím, telefonszám vagy e-mail cím), részt vesznek a promóciós játékban.
4.       Nyeremény
 A nyeremények:
- fődíj: 1 db bruttó 130.000 Ft, azaz Egyszázharmincezer forint értékű vásárlási utalvány
- 6 db 13.000 Ft értékű vásárlási utalvány;
- 2 db turmixgép;
- 2 db kapszulás kávéfőző;
- 2 db hagyományos kávéfőző
4.1. A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében 13 Nyertes kerül kisorolásra.
4.2. A sorsolás nem nyilvános, kézi sorsolással történik.
4.3. A nyeremény pénzre át nem váltható.
4.4. A nyereményeket terhelő összes adófizetési kötelezettséget Szervező vállalja.
4.5. A Szervező a 4.1. pont szerinti nyerteseken felül további pótnyerteseket sorsol ki, összesen 5 Játékost.
4.6. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi hivatalos honlapján. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Amennyiben a nyertes a nyereményt 30 napon belül nem veszi át, úgy a sorsolás pótnyertese válik jogosulttá az adott nyereményre, akit a nyereményéről a fentiek szerint értesít a Szervező.
5. Az ajándékok sorsolása
A nyeremény sorsolására 2019. május 23-án, 11.00 órától kerül megrendezésre, a Szervező telephelyén, közjegyző jelenlétében, Sorsolási Jegyzőkönyv vezetése mellett.  A sorsolás nyerteseit a Szervező a megadott elérhetőségeken keresztül értesíti, illetve a nyertesek névsorát közzéteszi a hivatalos honlapján. Amennyiben a Nyertes értesítése a Szervező részéről a sorsolástól számított 30 munkanapon belül nem vezet eredményre, akkor a nyeremény átadását a Szervező a pótnyertes(ek) részére bonyolítja le egyező módon. A Nyertes(ek) a nyereményt személyesen kapják meg.
6.       A nyeremény átvételének feltételei:
A játékban részt vevők beleegyeznek abba, hogy a Szervező hivatalos oldalán és a következő időszak szórólapjain, hirdetésein nyilvánosan ismertesse a nyertesek nevét.
A Nyertesek kötelesek a Szervezővel a nyeremény átadásának lebonyolításával kapcsolatban együttműködni.
6. Szervező jogai
A Szervezőt a nyeremény átadásán és adóvonzatának megfizetésén kívül további kötelezettség a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli. Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, a játék esetleges hibáiból vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért nem vállal felelősséget.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A Játékszabályzat megváltoztatását, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést Szervező közzéteszi a hivatalos oldalán.
7.               Adatkezelés
Azáltal, hogy a játékos a Játékban részt vesz, feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a játékos, illetve a nyertes személyes adatai (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám) Szervező adatbázisába bekerüljenek, és azokat Szervező minden további ellenszolgáltatás, és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége céljából felhasználhassa. Ez a hozzájárulás nem terjed ki arra, hogy a Szervező ezeket az adatokat hasznosítás céljából harmadik félnek kiadja.
A Szervező jelen Játékszabályzatnak, valamint a hatályos, adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.
A Gastro-Hús Kft. (4002 Debrecen, Domokos Márton kert 46/b.., továbbiakban: „Adatkezelő”) a jelen Játékszabályzatban meghatározott személyes adatokat a jelen Játékszabályzatban meghatározott célból az önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulás alapján kezeli. A Játékban történő részvétellel Játékos kifejezetten hozzájárul a jelen Játékszabályzatban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. Játékos kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.
A kezelt személyes adatok köre
Az Adatkezelő a jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Ön a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím, telefonszám, továbbiakban: Személyes Adat)
Az adatkezelés célja
Az adatkezelő jogosult a Játékos Személyes Adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása, valamint marketing tevékenység céljából kezelni. A Játékosok a játékban történő részvétellel kifejezetten hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy a Szervező díjmentesen és jogszerűen felhasználja a játékosok és nyertesek Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatait (pl., név, cím, telefonszám, e-mail cím, stb.) a jelen Játék lebonyolítása és a Szervező marketingtevékenysége céljára és a Játékost személyesen, postán vagy hírközlési eszközök útján közvetlen kereskedelmi ajánlattal megkeresse. A Játékos Játékban való részvételével hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező ismételten illetve folyamatosan kapcsolatot tartson vele piackutatás céljából. Az adatszolgáltatás jogalapja a Játékban történő részvétellel adott hozzájárulás, az adatkezelésről a Játékos bármikor tájékoztatást kérhet. Az adatok kezelésével összefüggésben jogorvoslatként megilleti a résztvevőket a tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga.
Adatkezelő, adatfeldolgozó
Az Adatkezelő jogosult a Játékos Személyes Adatait a jelen Játékszabályzatban meghatározott célból kezelni. A Játékosok Személyes Adatainak kezelése során az adatok feldolgozását a Gastro-Hús Kft.  és a Baromfi-hús Kft. (4002 Debrecen, Domokos Márton út 4.) végzi.
Adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a Játékos Személyes Adatait a Játék lezárásáig kezeli, azaz a nyereménysorsolást követő 90. napon megsemmisíti.
Adatbiztonság
Az Adatkezelő biztosítja a Játékos Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek a Játékos Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.
Hozzájárulás visszavonása
Az Adatkezelő tájékoztatja Játékost, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mai útján (gastrohus@gastrohus.hu) vagy az alábbi levelezési címre küldött postai levélben (Gastro-Hús Kft., 4002 Debrecen, Domokos Márton út 4.)
8.               A Játékszabályzat Játékos általi elfogadása
A Játékos a játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.
 9.               Információkérés
A játékkal kapcsolatos információkkal és egyéb problémákkal kapcsolatban a gastrohus@gastrohus.hu címen érdeklődhetnek a Játékosok.
Kelt: Debrecen, 2019. április 20.
Szervező
Gastro-Hús Kft., Baromfi-Hús Kft.


 
© 2015 - Kedvenc Szakbolt - Minden jog fenntartva!
GASTRÓ-HÚS Kereskedelmi Kft. - BAROMFI-HÚS Kereskedelmi Kft.
Design és programozás: Bálint Ádám

Jogi Nyilatkozat